Vedtægter

 

§1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er HSR Klakring 2020. Foreningen er hjemmehørende i Hedensted Kommune. Foreningen spiller som udgangspunkt alle hjemmekampe i Juelsminde Hallerne og Hornsyld Idrætscenter. Herudover vil foreningen som udgangspunkt tilbyde træning i Juelsminde, Hornsyld, Stouby, Rårup og Glud.

Foreningens navn kan ændres ved en generalforsamling.

§2: Formål

Foreningens mål er at der tilbydes ”Mest mulig håndbold for flest mulig” for derigennem at fremme en sund og aktiv fritid med håndbold på et niveau, der passer den enkeltes ønsker, færdigheder og alderstrin. Gennem en højnelse af standarden søges skabt en elite som overbygning på foreningens bredde.

§3: Optagelse af medlemmer

Som aktiv eller passiv medlem kan enhver optages, der har interesse i foreningen.

§4: Kontingent

Kontingent for deltagelse i foreningens aktiviteter fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet består af et medlemskontingent og et aktivitetskontingent. Det er således muligt at være medlem uden at deltage i idrætsaktivitet.

§5: Udmeldelse

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvor fra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i restance udover 3 mdr. kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel udelukke vedkommende.

§6: Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i september måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved annoncering på foreningens sædvanlige måde. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. På generalforsamlingen har et hvert medlem adgang, men stemmeret knyttet til medlemskab forudsætter at kontingentet er betalt. Stemmeret har aktive medlemmer fra deres fyldte 16. år. Forældre til børn og unge under 16 år har 1 stemme pr. barn /unge dog max en stemme pr. forældre. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Alle afstemninger skal ske skriftlig, hvis blot et medlem anmoder herom. Forenings regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
  4. Behandling af eventuelle indkommende forslag.
  5. Valg til bestyrelsen (3 personer lige år – 2 personer ulige år)
  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

§7: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Den skal indkaldes når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 mdr. efter anmodningens fremsættelse.

§8: Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtager beslutninger og foretagne handlinger forpligter i henhold til lovene. Bestyrelsen er berettiget til at uddelegere opgaver og kompetence til enkeltpersoner og nedsætte udvalg. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges på den ordinære generalforsamling 2 år ad gangen. Foreningen vægter at bestyrelsens medlemmer er bredt forankret på Juelsminde halvøen. Det er bestyrelsens opgave at nedsætte de nødvendige udvalg iflg. den gældende organisationsplan. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§9: Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand og sekretær. Det tillades til en hver tid bestyrelsen at udlicitere kasserer rollen til en person uden for bestyrelsen. Dog skal denne person være regnskabsmæssig uddannet. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er til stede. I formandens frafald indtræder næstformanden i dennes sted. Foreningen tegnes af formanden. Ved større økonomiske dispositioner, herunder alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formand, næstformand og den økonomiansvarlige i forening.

Dispositionsbegrænsninger i foreningens vedtægter er ikke til hinder for, at der kan oprettes Online Banking eller lignende til foreningen. Brug af Online Banking sker på foreningens eget ansvar, og banken kan i den forbindelse ikke påse og dermed heller ikke holdes ansvarlig for, om de ovenfor nævnte begrænsninger i dispositionsretten overholdes.

§10: Regnskab og revision

Foreningens regnskabsperiode er 1/7 – 30/6. Bestyrelsen er ansvarlig for føringen af det daglige regnskab, og kan ansætte en kasserer hertil. Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§11: Vedtægtsændringer

Forandringer af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivende stemmer er for forslaget.

§12: Foreningsopløsning

Til beslutning om forenings opløsning kræves en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For beslutningsdygtighed kræves, at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. For at være stemmeberettiget skal der være betalt kontingent, i indeværende sæson. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. I tilfælde af foreningens ophør skal den formue der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Hedensted kommune efter generalforsamlingens beslutning.

Hornsyld 28.1.2020

Revideret 18.9.2023

HSR Klakring 2020